در این قسمت پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته آماده شده و قابل دانلود است.
دانلود فایل PDF پرسشنامه ها رایگان است.

---->  تمامی پرسشنامه ها دارای منبع، روش نمره گذاری، نحوه تفسیر، تقسیم بندی سوالات پرسشنامه و توضیحات پایایی و اعتبار است.

برای دانلود هر پرسشنامه کافیست بر روی نام هر پرسشنامه کلیک کنید.

 


1-  پرسشنامه نشانگان اختلالات روانی - SCL 90


2-  پرسشنامه کیفیت زندگی


3-  پرسشنامه افسردگی - BDI


4-  پرسشنامه ابراز وجد-گمبریل و ریچی


5-  پرسشنامه سنجش خانواده


6-  پرسشنامه نشانگان اختلالات روانی- SCL 48


7-  پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز


8-  پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان


9-  پرسشنامه اضطراب بک


10-  پرسشنامه اعتماد سازمانی - QT


11-  پرسشنامه افسردگی سالمندان


12-  پرسشنامه انگیزش سازمانی


14-  پرسشنامه تعهد سازمانی


15-  پرسشنامه توانمندسازی کارکنان - PEQ


16-  پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده و دوستان


17-  پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر


18- پرسشنامه سازگاری بل


19- پرسشنامه سنخ نمای مایرز و بریگز - MBTI


20-  پرسشنامه مقیاس خانواده اصلی - FOS


21-  پرسشنامه وابستگی به دیگران


22-  پرسشنامه رضایتمندی زناشویی- انریچ


23-  پرسشنامه تعهد شغلی در سازمان


24-  پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا - 71 سوالی -  MMPI


25-  پرسشنامه سبک مدیریت تعارض سازمانی


26-  پرسشنامه بی ثباتی ازدواج


27-  پرسشنامه  فهرست اختلال استرس پس از ضربه


28-  پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده - PCL


29-  پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس - 42 سوالی - DASS


30-  پرسشنامه رابطه ولی و فرزندی


31-  پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی


32-  پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ


33-  پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر


34-  پرسشنامه خلاقیت شغلی - جزنی


35-  پرسشنامه 5 عاملی شخصیت


36-  پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه


37-  پرسشنامه آزمون کم رویی


38-  پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز


39-  پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ - GHQ


40-  پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پاکر - CISS


41-  پرسشنامه هوش معنوی


42-  پرسشنامه دلبستگی بالغین


43-  پرسشنامه ارزیابی باورهای شخصی


44-  پرسشنامه سرمایه روان شناختی


45-  پرسشنامه فرسودگی شغلی


46-  پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر - DERS


47-  پرسشنامه واکنش بین فردی