کلاس درس

در این بخش فایل هایی مربوط به دروس تدریس شده مرتبط با آمار در دانشگاه های مختلف قرار داده شده است. برای دریافت هر یک از دروس و دریافت فایل های تکمیلی مربوط به درس مربوطه بر روی هر یک از عبارات مورد نظر کلیک نمایید.


   عنوان درس       فهرست مطالب   

آمار و کاربرد آن در مدیریت 
1.جلسه اول: مروری بر مفهوم آمار و تاریخچه آن، مفاهیم کلیدی در آمار تحلیل، مقیاس های اصلی اندازه گیری، قضیه حد مرکزی
2.جلسه دوم: تخمین و انواع آن، تخمین فاصله ای میانگین جامعه آماری، تخمین فاصله ای تفاضل میانگین دو جامعه، تخمین فاصله ای نسبت موفقیت جامعه
3.جلسه سوم: روش های تعیین حجم نمونه
4.جلسه چهارم: آزمون فرضیه های آماری
5.جلسه پنجم: آزمون فرضیه آماری میانگین یک جامعه
6.جلسه ششم:آزمون فرضیه آماری میانگین دو جامعه، آزمون مقایسه زوج ها
7.جلسه هفتم:
آزمون نسب موفقیت در جامعه
8.جلسه هشتم: آزمون کای دو

9.جلسه نهم: رگرسیون، ضریب همبستگی اسپیرمن
10.جلسه دهم: آزمون ویلکاکسون،آزمون U - من ویتنی

Statistical Software Programming
(SAS) 1.جلسه اول:Introduction to Statistical Software
2.جلسه دوم:Data Input in SAS
3.جلسه سوم:Working with Data in SAS
4.جلسه چهارم:Sorting, Printing, Summarizing Data
5.جلسه پنجم:Modifying and Combining Datasets
6.جلسه ششم:SAS Graphics
7.جلسه هفتم:SAS PROCs for Statistical Analysis

روش تحقیق 
مقدمه:ضرورت آشنائی با روش تحقیق، مبانی و اصول اولیه در تحقیق
بیان مسئله تحقیق:آشنایی با نحوه بیان و یا تدوین مسئله تحقیق
اهداف تحقیق:آشنایی با نحوه تدوین و ارائه اهداف تحقیق
فرضیه یا سوالات مهم:آشنایی با نحوه تعریف متغیر ها و مفاهیم  در تحقیق
تعریف مفاهیم ومتغیرها:آشنایی با نحوه تعریف متغیر ها و مفاهیم  در تحقیق
مقیاس اندازه گیری:آشنایی بانحوه تعیین مقیاس اندازه گیری در تحقیق
جامعه مورد مطالعه
روش های جمع آوری داده ها
روش های تجزیه و تحلیل داده ها
برنامه ریزی اجرایی
ملاحظات اخلاقی
گزارش تحقیق