نرم افزار LISREL

       

نرم افزار  LISRELاولین نرم افزاری است که به منظور مدل سازی در مبحث معادلات ساختاری طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. این نرم افزار به منظور تخمین وآزمون مدل سازی معادلات ساختاری و بررسی و تحلیل روابط خطی بین متغیرهای پنهان و متغیر های مشاهده شده به کار می رود. این برنامه همبستگی و کوواریانس های بین متغیرهای مشاهده شده (آشکار) را برای تخمین مقادیر بارهای عاملی، واریانس ها و خطاهای متغیرهای پنهان مورد استفاده قرار می دهد.
نرم افزار لیزرل در زیر مجموعه  خود، برنامه های کاربردی دیگری را نیز توسعه داده تا محققان بتوانند از این مجموعه در جهت آزمون مدل ها و بررسی برازش آن ها استفاده کنند. یکی از آن ها PRELIS  است که کارکرد اصلی آن محاسبه  یک سری آماره های مناسب برای تحلیل توسط برنامه لیزرل است. استفاده از PRELIS کمک می کند تا محقق ویژگی های مربوط به داده های خامی را که ممکن استLISREL  را تحت تاثیر قرار دهد شناسایی کرده و با آگاهی از ویژگی های موجود در داده های خام به انجام تخمین های لازم اقدام نماید و یا در خصوص انتخاب روش های خاصی، برای تخمین متناسب با خصوصیات داده ها، تصمیم گیری کند.
 

قابلیت های نرم افزارLISREL

     ·    امکان استفاده بدون محدودیت از داده های سایر نرم افزارها مانند SPSS، SAS
     ·    امکان رسم نمودار مسیری که قابلیت انعطاف پذیری به صورت ظاهری را داراست.
     ·    ایجاد مدل تحلیل چند بعدی، تحلیل عامل اکتشافی،تحلیل ترکیبی و..
     ·    امکان استفاده از متغیرهای مشاهده شده و پنهان به طور همزمان
     ·    امکان پاسخ به نیاز مدل های طراحی شده که دارای متغیرهای نهان و روابط پیچیده، متقابل و خطای اندازه گیری هستند.


لیرزل یک مدل تبیینی است که ما را به مدل اکتشافی رهنمون می‏ کند. هدف لیرزل این است که ما را با انجام آزمونی به تحلیل مسیر، تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ‏ای برساند. در این صورت لیرزل با اثرات خالص و ناخالص سروکار دارد، هم پیش رونده است وهم پس رونده و در اینجاست که مؤلفه‏ ها مشخص می‏ شود و به عقب برمی‏ گردد. نرم افزار ليزرلLisrel  مكمل نرم افزار SPSS است كه در علوم انساني و علوم اجتماعي استفاده مي شود. اين نرم افزار کارهاي گرافيکي را بهتر از نرم افزارSPSS  انجام مي دهد.


نمایی از نرم افزار

 
 enlightened
با پکیج کم نظیر آموزش معادلات ساختاری با LISREL و PLS آشنا هستین؟  (کلیک کنید)