مرکز تحلیل آماری خوارزمی تحلیل های آماری گوناگون و تخصصی را با نرم افزارهای زیر  پشتیبانی می کند

Amos , PLS , Lisrel
 

SPSS

 
R
 
Minitab


 
تحلیل سلسله مراتبی و فازی (AHP - Topsis - Vicor - آنتروپی شانون) 


پایان نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری، مقالات علمی پژوهشی و ISI و طرح های پژوهشی
کلیه رشته های مرتبط (علوم اجتماعی، روان شناسی و علوم تربیتی، مدیریت، کشاورزی، تربیت بدنی، پزشکی، زیست شناسی و ...)
و کلیه مقاطع (کارشناسی، ارشد و دکترا)
 
 
*******
 
خدمات شامل:
 
 
انواع آمار توصیفی (جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار،جداول فراوانی، انواع نمودار...)
آزمون پایایی  و اعتبار (آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی، اعتبار واگرا و هم گرا، ضریب تمییز و درجه دشواری...)
آزمون های همبستگی(پیرسون، اسپیرمن، کندال، کای اسکوئر، فی و وی کرامر ...)
آزمون های مقایسه ای(آزمون های، تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس، تحلیل اندازه گیری های مکرر)
آزمون های ناپارامتریک(یومن-وایتنی، کروسکال والیس، کای اسکوئر تک متغیره، فریدمن ...)
تحلیل رگرسیون(خطی، لجستیک، ترتیبی، برآورد منحنی...)
تحلیل تشخیصی/ تمییزی
تحلیل کلاستر /خوشه ای
تحلیل مسیر
تحلیل لگاریتم خطی(Log-Linear)
 
تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی(CFAو EFA)
مدل یابی معادلات ساختاری(SEM)
 
تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
تحلیل سلسله مراتبی با تاپسیس و ویکور
تحلیل فازی
*******


آزمون های پیشرفته آماری را به ما بسپارید:

(R - SPSS): رگرسیون لجستیک، رگرسیون پروبیت، تحلیل لگاریتم خطی، مانووا، آنکووا ، تحلیل تشخیصی و ....

(PLS): تحلیل عاملی مرتبه دوم، مدل ساختاری با سازه های مرتبه دوم، بررسی تعدیل گری متغیر کیفی و کمی و ...

(Amos - LISREL) : تحلیل عاملی تایید مرتبه دوم، اعتبارسنجی متقابل مدل، تحلیل ساختارهای میانگین، خودگردان سازی، مدل های بازگشتی، برآورد بیزی و ...

(Minitab): آزمون های رایج آماری، کنترل کیفیت آماری و سری های زمانی

و روش تصمیم گیری چندمعیاره شامل تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل تاپسیس، ویکور، آنتروپی شانون و تحلیل فازی
 

 
مخاطبان خدمات ما
خدمات ما مورد نیاز طیف وسیعی از پژوهشگران، دانشجویان و سازمان ها می شود
برخی از رشته هایی که می توانند از خدمات ما بهره مند شود: 


 

جامعه شناسی و پژوهشگری روان شناسی علوم تربیتی
مدیریت و تمامی گرایش های آن مهندسی صنایع تربیت بدنی
پزشکی علوم تغذیه زیست
مهندسی کشاورزی آمار مهندسی حمل و نقل
مهندسی کامپیوتر مدیریت آموزشی فناوری اطلاعات

تمامی فرآیندها و تحلیل های آماری مطابق با منابع و رفرنس های معتبر انجام می گیرد
و اعتبار علمی تحلیل های آماری تضمین می شود
پشتیبانی و مشاوره رایگان است