در علم آماری مفاهیم و اصطلاحات بسیاری وجود دارد که بسیاری از پژوهشگران و دانش جویان باید با آن ها آشنا باشند تا بتوانند در تحلیل های آماری و تفسیرهای آماری توانمند شوند. آشنایی با اصطلاحات آماری در واقع آموختن الفبای علم آمار است.

در این قسمت اصطلاح نامه ای آماده کردیم که حدود 220 مفهوم و اصطلاح رایج آماری در آن ارائه شده است. مفاهیم و اصطلاحات به صورت مختصر و مفید ارائه شده اند.

فایل اصطلاح نامه آماری را از اینجا دانلود کنید.


اصطلاحاتی مانند همبستگی، تحلیل واریانس، طرح درون آزمودنی، اندازه اثر،تحلیل کوورایانس، ارزش ویژه، اثراصلی، آزمون یک دامنه، آماره، آمار توصیفی،پارامتر، درجه آزادی، سطح آلفا، سطح معنی داری و..... در این واژه نامه ارائه شده است.