برآورد آنلاین حجم نمونه


یکی از مواردی که در پژوهش های عملی بدان نیاز داریم این است که بدانیم حجم نمونه آماری ما چقدر است تا بر این اساس بتوانیم از طریق ابزارهایی مانند پرسشنامه شروع به جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری خود بنماییم. ما در این قسمت روش برآورد آنلاین حجم نمونه را آموزش داده ایم. این روش برآورد حجم نمونه متکی به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران است. این روش در تحقیقات غیرآزمایشی (مانند تحقیقات پیمایشی) استفاده می شود. این روش برآورد حجم نمونه بر پایه فرمول نمونه گیری کوکران است. فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روش های محاسبه حجم نمونه است.


>>  برای ورود به سایت محاسبه حجم نمونه اینجا کلیک کنید
 

برای تعیین حجم نمونه مطابق الگوی زیر عمل کنید...>>  برای ورود به سایت محاسبه حجم نمونه اینجا کلیک کنید