در این صفحه شرحی مختصر از نرم افزار های آماری که در تحلیل داده ها استفاده می شود بیان شده است.

برای آشنایی با هر یک از نرم افزارهای ارائه شده بر روی تصویر کلیک کنید.
آموزش های آماری
 

                                                     
          نرم افزار Excel                      نرم افزارSPSS                          نرم افزارLISREL                    نرم افزارMINITAB                        نرم افزارPLS


                  

          نرم افزارAmos                       نرم افزارEViews                            نرم افزار R                           نرم افزارSAS                           نرم فزار S-PLUS


آموزش های غیرآماری