پرسش و پاسخ های کوتاه آماری

این صفحه حاوی لینک هایی است که در آنها پرسش ها و پاسخ های کوتاه در زمینه های مختلف آمار بیان شده است. این پرسش ها به دانشجویان کمک می کند که به درک بهتری از این موضوعات در این مسیر برسند. همچنین این پرسش ها به دانشجویان در مصاحبه های کاری  نیز کمک خواهد کرد.

مقدمه ای بر آمار
تاریخچه ی آمار
معنی آماره
انواع آمار
سطح اندازه گیری
متغیر و داده
جمعیت و نمونه
کاربرد و محدودیت های آمار
برخی از اصطلاحات و نمادهاارائه ی اطلاعات( روش های غیر عددی)
نمودار
فراوانی چند بعدی
منحنی فراوانی
فراوانی تجمعی چند بعدی
انواع مختلف نمودار میله ای
نمودار دایره ای
نمودار پراکندگی
نمودار ساقه و برگارائه اطلاعات(روش های عددی)
طبقه بندی
جدول بندی
ایجاد توزیع فراوانیاندازه گیری متغیرهای مرکزی
میانگین
مد
میانگین هندسی
میانگین همساز
میانه
میانگین وزنیاندازه گیری متغیر های پراکندگی
مقدمه ای بر اندازه گیری پراکندگی
محدوده
واریانس و انحراف معیار
انحراف میانگین
نیمه میان چارکی یا انحراف چارکی
چولگی
کشیدگی

 

منبع : http://itfeature.com

ترجمه: مرکز تحلیل آماری خوارزمی