ما در مرکز خدمات آماری خوارزمی این امکان را برای شما فراهم کرده ایم که به طور رایگان به خدماتی مانند برآورد حجم نمونه، پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته و تعیین پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ) دسترسی داشته باشید. برآورد حجم نمونه به صورت آنلاین و با استفاده از فرمول کوکران است.


جهت دسترسی به خدمات ویژه ما روی تصاویر مربوط کلیک کنید.