مقایسه دو روش سنجش پایایی
(آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی)

 
  1. آلفای کرونباخ

معیاری کلاسیک برای سنجش پایایی و سنجه ای مناسب برای ارزیابی پایداری درونی (سازگاری درونی) محسوب می گردد. در مورد پایداری درونی باید گفت که یکی از مواردی که برای سنجش پایایی در روش مدل سازی معادلات ساختاری به کار می رود، پایداری درونی (سازگاری درونی) مدل های اندازه گیری است. پایداری درونی نشانگر میزان همبستگی بین یک سازه و شاخص های مربوط به آن است. مقدار بالای واریانس تبیین شده بین سازه و شاخص هایش در مقابل خطای اندازه گیری مربوط به هر شاخص، پایداری درونی بالا را نتیجه می دهد.
مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 نشانگر پایایی قابل قبول است. البته موس و همکاران (1998) در مورد متغیرهایی با تعداد سوالات اندک، مقدار 0.6 را به عنوان سرحد ضریب آلفای کرونباخ معرفی کرده اند.

 

  1. پایایی ترکیبی (CR)

از آنجایی که معیار آلفای کرونباخ یک معیار سنتی برای تعیین پایایی سازه ها است، روشPLS  معیار مدرن تری نسبت به آلفای کرونباخ به نام پایایی ترکیبی به کار می برد. این معیار توسط ورتس و همکاران (1974) معرفی شد و برتری آن نسبت به آلفای کرونباخ در این است که پایایی سازه ها نه به صورت مطلق بلکه با توجه به همبستگی سازه هایشان با یکدیگر محاسبه می گردد. در نتیجه برای سنجش بهتر پایایی در روش PLS، هر دوی این معیارها به کار برده می شوند.

enlightened با پکیج کم نظیر آموزش معادلات ساختاری با LISREL و PLS آشنا هستین؟  (کلیک کنید)

برخی محققین معیار پایایی ترکیبی (CR) را با Rho نیز معرفی می کنند. مقدار CR یک سازه از یک نسبت حاصل می شود که در صورت این کسر، واریانس بین یک سازه با شاخص هایش و در مخرج کسر، واریانس سازه با شاخص هایش به اضافه مقدار خطای اندازه گیری می آید. در صورتی که مقدار CR برای هر سازه بالای 0.7 شود، نشان از پایداری درونی مناسب برای مدل های اندازه گیری دارد و مقدار کمتر از 0.6 عدم وجود پایایی را نشان می دهد.
ذکر این نکته ضروری است که پایایی ترکیبی
در مدل سازی معادلات ساختاری معیار بهتری از آلفای کرونباخ به شمار می رود. به دلیل اینکه در محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ در مورد هر سازه، تمامی شاخص ها با اهمیت مساوی در محاسبات وارد می شوند. در حالی که برای محاسبه ی CR، شاخص ها با بار عاملی (Loadings) بیشتر، اهمیت زیادتری دارند. این موضوع موجب این می شود که مقادیر CR سازه ها معیار واقعی تر و دقیق تری نسبت به آلفای کرونباخ آن ها باشد.

گردآوری: مرکز آماری خوارزمی (رامین کریمی)
منبع: کتاب مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS ، تالیف علی داوری و آرش رضازاده، انتشارات جهاد دانشگاهی