گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1396/12/01 - 11:33
كد :11

تحلیل آماری با نرم افزار R

تحلیل آماری پروژه ها، مقالات و پایان نامه ها :

 

 • آمار توصیفی
 • انواع نمودارها
 • آزمون های نرمال بودن (کلموگوروف اسمیرنوف و شاپیرو ویلک)
 • آزمون های تی
 • آزمون های ناپارامتریک برای مقایسه گروه ها
 • آزمون های همبستگی (پیرسون، اسپیرمن و کندال)
 • رگرسیون خطی
 • رگرسیون غیرخطی
 • رگرسیون لجستیک
 • آنالیز واریانس (آنووا)
 • تحلیل واریانس دو راهه و اندازه های مکرر
 • تحلیل عاملی اکتشافی
 • تحلیل خوشه ای
 • و...

 

تحلیل گر آماری :  رامین کریمی