مطالب ارائه شده برگرفته از کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای"رامین کریمی" است. کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.


شاخص ­های گرایش به مرکـز

  یکی دیگر از شیوه­ های تلخیص (خلاصه ­کردن) داده­ ها، استفاده از شاخص­ های گرایش به مرکز است. منظور از شاخص گرایش به مرکز، هرعدد یا معیارِ عددی است که معرّف مرکز مجموع ه­ای از داده­ ها باشد. زمانی که داده­ ها کمّی باشد و یا زمانی که قصد مقایسه توزیع یک متغیر را در دو جمعیّت داشته باشیم، شاخص­ های گرایش به مرکز در کنار شاخص­ های پراکندگی بسیار مفید خواهند بود. در مثال کتاب، اگر بخواهیم بهره هوشی تمامی پاسخگویان را در یک عدد خلاصه کنیم می ­توانیم از میانگین بهره بگیریم. همچنین چنانچه بخواهیم بدانیم که کدام قومیت در نمونه ما بیشترین فراوانی و تعداد را دارد می­توانیم از شاخص مد (نما) استفاده کنیم. در کل می­توان گفت که شاخص­ های گرایش به مرکز معرّف تمرکز داده ­ها در توزیع متغیر هستند. میانگین، میانه و نما (مد) از شاخص­های مهم گرایش به مرکز هستند.

مد

رایج ­ترین پاسخ یا طبقه­ ای که بیشترین پاسخ ­ها را به خود اختصاص داده است مد (نما) خوانده می ­شود. این شاخص را می ­توان برای تمامی متغیرهای اسمی، ترتیبی، فاصله ­ای و نسبی محاسبه کرد. به عنوان مثال اگر از بین 20 دانشجوی یک کلاس، 4 نفر دارای قومیت فارس، 6 نفر قومیت کرد و 10 نفر دارای قومیت ترک باشند؛ در این صورت قومیت ترک طبقه نما (مد) به حساب می­ آید، یا در بین اعداد 9، 8، 8، 7 و 5، عدد 8 نما به حساب می ­آید چرا که بیشتر از سایر اعداد تکرار شده است.

 
 مثال
قصد داریم میانگین، میانه و مد متغیر بعد خانوار (تعداد اعضای خانواده) را در بین نمونه 100 نفری از شرکت­ کنندگان به دست بیاوریم.
نحوه اجـ ـرا:
مانند مثال فراوانی مسیر زیر را دنبال می­ کنیم:

 

Analyze--->Descriptive Statistics--->Frequencies 

 


نتـ ـایج:
خروجی به دست آمده توسط برنامه SPSSدر ادامه آمده است. مقادیر میانگین، میانه و مد در جدول متمایز شده است. میانگین تعداد اعضای خانواده در بین 100 نمونه برابر با 5.8 نفر است. میانه برابر با 5 است و مد طبقه یا عدد 4 است که نشان می­ دهد خانواده­ هایی که دارای 4 عضو هستند بیشترین تعداد را در نمونه ما دارند. برای تعیین تعداد و درصد ­فراوانی طبقات می­ توانیم از جدول فراوانی (مثال ­قبل) بهره بگیریم.

Statistics
تعداد اعضا
N Valid 100
Missing 0
Mode(مد یا نما) 4
 


دانلود فایل PDF متن بالا

مطالب ارائه شده برگرفته از کتاب "راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS" تالیف آقای"رامین کریمی" است. کپی فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.