فهرست بخشی  از مطالب و مقالات آموزشی تالیفی مرکز تحلیل آماری خوارزمی در ادامه ارائه شده است:

 
نام نوع تالیف
راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS کتاب (تالیف)
کاربرد آمار با SPSS جزوه آموزشی
شیوه تحلیل آماری در Excel نرم افزار مطالب آموزشی
رگرسیون خطی ساده با SPSS
نرمال بودن داده ها با نرم افزار SPSS
تحلیل مسیر با نرم افزار AMOS
تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار LISREL
تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS
ضرایب همبستگی با نرم افزار SPSS
مقایسه میانگین ها با نرم افزار SPSS
همبستگی تفکیکی (جزئی) با نرم افزار SPSS
تحلیل پایایی با نرم افزار SPSS(آلفای کرونباخ)
رگرسیون لجستیک با SPSS
شناسایی و اصلاح داده های پرت با SPSS
تحلیل عاملی اکتشافی با SPSS
آموزش تبدیل داده ها در SPSS
روش تحقیق از نوع همبستگی روش تحقیق
روش تحقیق علّی- مقایسه ای
برآورد حجم نمونه با فرمول کوکران و جدول مورگان
انتخاب روش آماری مناسب در بررسی تفاوت بین گروه ها مباحث آماری  
کاربرد شبکه های عصبی در امور مالی
مقدمه ای بر رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری در علوم اجتماعی و رفتاری
راهنمای انتخاب آزمون آماری مناسب
واژه نامه آماری (انگلیسی-فارسی)


enlightened با پکیج کم نظیر آموزش معادلات ساختاری با LISREL و PLS آشنا هستین؟  (کلیک کنید)