اهمیت و ضرورت انجام تحقیق


در این قسمت پژوهشگر باید تعیین کند که مطالعه مساله مدنظر وی از چه اهمیتی (از لحاظ تئوریک یا کاربردی و یا هردوی آن) برخوردار است. یعنی انجام پژوهش مورد نظر کدام مشکل را حل خواهد کرد و اگر پژوهش انجام نگیرد چه صدمه ای متوجه کل جامعه یا بخشی از جامعه (مثلا وزارت علوم یا وزارت صنایع و معادن) خواهد شد و چه کسانی از نتایج پژوهش استفاده خواهند کرد و چه استفاده ای خواهد شد و اگر این پژوهش به انجام نرسد، چه کسانی زیان خواهند دید و چه زیانی متوجه آنان می باشد.

در این قسمت باید دلایل پرداختن به چنین پژوهشی یا اهمیت موضوع آن با توجه به معیارهایی نظیر توسعه و پیشرفت کشور، صرفه جویی در هزینه ها، گسترش دانش، بهبود روش ها، حل مشکلات کشور و نظایر آن به اثبات رسد.

به طور خلاصه تاکید پژوهشگر بر کاربرد نتایج پژوهش با توجه به این سه سوال است:

1-    چرا انجام این پژوهش ضرورت دارد؟
2-    انجام این پژوهش دارای چه ارزشی است؟
3-    نتایج حاصل از آن به چه کار می آید؟


البته برخی از صاحب نظران معتقد هستند که اهمیت و ضرورت پژوهش باید از دو جنبه تئوریک و پاسخگویی به ضرورت های مورد نیاز جامعه و سازمان ها بیان شود. در ضمن اهمیت و ضرورت پژوهش باید حداکثر در دو صفحه تنظیم شود.


******
 

تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق


در بعضی از فرم های تعریف شده در خصوص طرح پژوهش از نگارنده خواسته می شود که واژگان و اصطلاحات پژوهش را تعریف نمایند و این موضوع متفاوت از تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق می باشد زیرا در بخش تعریف نظری و عملیاتی متغیرها عمدتاً به تعریف متغیرهایی که در فرضیه های تحقیق مطرح شده و قرار است مورد سنجش قرار بگیرند، رداخته می شود و اما در بخش تعریف واژگان و اصطلاحات منظور کلیه واژه های مطرح شده در پژوهش (خصوصا واژه های مطرح در کلیات پژوهش) مدنظر است.

در این کلیه واژه ها و اصطلاحاتی که احتمالا مبهم و نامفهوم باشند یا برای پژوهشگر مفهوم خاصی دارند یا منظور پژوهشگر از کاربرد آن ها منظور خاصی است، باید تعریف شوند. در این قسمت معمولا هم اصطلاحات علمی و فنی تشریح می شوند و هم واژه ها و اصطلاحاتی که هرچند معمولی هستند ولی در طرح مورد نظر معنای خاصی از آن ها مستفاد می شود.

منابع:
صفری شالی، رضا (1386) راهنمای تدوین طرح تحقیق (پروپوزال نویسی). تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ