معرفی سایت های مفید

همواره برای انجام پژوهش های دانشگاهی وعلمی نیاز به پایگاه ها و وب سایت های معتبری است که بتوان مقالات مطالب و کتب مورد نیاز را از آنها دریافت کرد و در تحقیق مورد استفاده قرار داد. این وب سایت ها به سه گروه دسته بندی می شوند. وب سایت هایی که مقالات و کتب مورد نیاز را در اختیار کاربر قرار می دهد. سایت هایی که داده ها و آمار مورد نیاز برای تحقیقات مختلف را جمع آوری کرده و در پایگاه خود قرار می دهند و پایگاه هایی که نرم افزار های آماری قرار دارد و آموزش های لازم را در اختیار محققین قرار می دهد. سایت تحلیل آماری خوارزمی لیستی از این وب سایت ها رادر اختیار کاربران خود قرار میدهد که با رجوع به آنها می توان ازمطالب آنها استفاده و در پژوهش از آنها بهره برد.

برای ورود به هر بخش بر روی عکس مربوطه کلیک کنید


                          ورود به سایت های سرگرم کننده علمی، آماری و تاریخی